JAUNO VINGROTĀJU ANTROPOMETRISKAIS PROFILS UN TĀ ATŠĶĪRĪBA NO SKOLĒNIEM, KURI AR SPORTU NENODARBOJAS

Vladimirs SIDOROVS, LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA (12.06.2010.)

Pētījuma hipotēze: Salīdzinoši ar vienaudžiem, kuri nenodarbojas ar sportu, vingrotāji ir mazākā auguma un ar zemāku tauku līmeni.

Pētījuma mērķis: Jaunā vingrotāja antropometriskā un fiziskās sagatavotības profilu izveide.

Pētījuma objekts: Jauno vingrotāju un skolēnu fiziskās attīstības un sagatavotības līmeņi.

Pētījuma priekšmets: Vingrotāju antropometriskais profils.

Pētījuma subjekts: 6-9 gadu vecie vingrotāji un skolēni.

Darba uzdevumi:

1. Noteikt jauno vingrotāju fiziskās attīstības un sagatavotības līmeņi;

2. Pārbaudīt skolēnu fiziskās attīstības un sagatavotības līmeņi;

3. Izveidot vingrotāju antropometrisku profilu, salīdzinoši ar skolēniem, kuri ar sportu nenodarbojas.

Aizstāvēšanai tiek izvirzīts – vingrotāju - iesācēju un vingrotāju ar stāžu 3-4 gadi, antropometriskais profils salīdzinoši ar vienaudžiem, kuri ar sportu nenodarbojas.

Secinājumi:

Ar Eirofit testu palīdzību mēs noteicām fiziskās attīstības un sagatavotības līmeni.

1. Pirmās grupas vingrotājiem fiziskā attīstība un sagatavotība ir vērtējama - virs vidējā līmeņa, jo lokanības un vēdera muskulatūras spēka rādītāji ir augstā līmenī. Absolūtais plaukstu spēks un rokas kustību ātrums ir vidējā līmenī. Relatīvais plaukstu spēks ir virs vidējā līmeņa, bet funkcionālā spēka lielums atrodas starp virs vidējā līmeņa un augstā līmenī, bet eksplozīvā spēka rezultāti atrodas starp vidējā līmeņa un virs vidējā līmenī. Antropometriskie rādītāji ir vērtējami kā viduvēji, tā kā auguma, ķermeņa masas, ķermeņa masas indeksa un 4 ādas tauku kroku summas rādītāji ir vidējā līmenī.

Otrās grupas vingrotājiem fiziskā sagatavotība pēc Eirofit novērtējuma skalas vērtējama kā virs vidējā. Tādu īpašību kā absolūtais plaukstu spēks, rokas kustību ātrums, eksplozīvais spēks un vēdera muskulatūras spēks, rādītāji ir vidējā līmenī. Turpretī relatīvais plaukstu spēks un funkcionālais spēks ir vērtējams virs vidējā līmeņa, bet lokanība vingrotājiem ir attīstīta augstā līmenī. Antropometriskie lielumi – tādi kā ķermeņa masas indekss un 4 ādas tauku kroku summa ir vērtējami virs vidējā līmeņa, savukārt ķermeņa masa ir zem vidējā līmeņa. Vingrotāju augums - zems līmenis.

2. Pirmās grupas skolēnu vidējie rādītāji tika salīdzināti ar 7-gadīgu zēnu „normām”, pēc kā mēs konstatējām, ka 6-8 gadu vecu skolēnu fiziskā attīstība un sagatavotība ir vidējā līmenī, to mums parāda iegūtie testu rezultāti, kur bērniem pārsvarā ir vidēja līmeņa rezultāti (rokas kustību ātrums, lokanība, eksplozīvais spēks, vēdera muskulatūras spēks). Turpretī statiskais rokas spēks ir zemā līmenī, bet funkcionālais spēks attīstīts virs vidējā līmeņa. Antropometriskie rādītāji ir vidējā līmenī, izņemot ķermeņa masas indeksu kas ir zem vidējā līmeņa.

Analizējot otrās grupas skolēnu fizisko attīstību un sagatavotību, mēs nonācām pie slēdziena, ka pēc Eirofit testu rādītājiem tā ir vērtējama kā gandrīz viduvēja (zem vidējā līmeņa). To mums pierāda vidējie lielumi sekojošos testos: “Rokas tvēriens”, „Uzsitieni uz plāksnes”, „Lēciens tālumā”,”Piecēlieni, kuri atbilst rādītājiem zem vidējā līmeņa. Savukārt „Noturēšanās stienī” vidējais rādītājs ir virs vidējā līmeņa. Antropometriskie lielumi ir viduvēji (vidējā līmenī), izņemot 4 ādas tauku kroku summu, kur rezultāti atrodas starp - zem vidējā līmeņa un vidējā līmenī.

3. Antropometriskie rādītāji profilā ir šādi – augums pirmās grupas vingrotājiem ir mazāks par 0,86 σ, kas daļēji pierāda mūsu hipotēzi. Ķermeņa masa ir par 0,28σ mazāka, savukārt ķermeņa masas indekss ir par 0,41σ lielāks un tauku līmenis par 0,13σ lielāks.Rokas tvēriens sportistiem ir par 1σ spēcīgāks, bet relatīvais plauktu spēks pat par 1,14σ izrādījās attīstītāks. „Uzsitieni uz plāksnes” testā vingrotāji tērēja mazāk laika vingrinājuma izpildei standartnovirze no skolēnu vidējā rādītāja ir -0,41. Lokanība ir 2,91σ. Eksplozīvā spēka atšķirība ir 0,64 σ. Testos „Piecēlieni” un „Noturēšanās stienī” pārāki bija sportisti par 1,78σ un 1,63 σ attiecīgi

Vingrotāju ar stāžu 3-4 gadi profilā arī rezultātu pārsvars ir sportistu pusē. Otrās grupas vingrotājiem augums atšķiras par  0,86σ. Ķermeņa masa ir par 0,36 σ mazāka, savukārt ķermeņa masas indekss ir par 0,18 σ lielāks vingrotājiem.Absolūtais plaukstu spēks vingrotājiem ir par 0,95 σ un relatīvais spēks par 1,03 σ spēcīgāks. „Uzsitieni uz plāksnes” testā standartnovirze ir 1,25 ar mīnus zīmi. Lokanība ir par 1,58 standartnovirzes attīstītāka vingrotājiem, kā arī testos „Lēciens tālumā”, ”Piecēlieni” un „Noturēšanās stienī” pārāki izrādījās sportisti un standartnovirze ir 0,86 σ, 1,23 σ un 1,47 attiecīgi.

Fiziskās sagatavotības profilā vingrotājiem pārsvarā visi rādītāji ir augstāki par vidējo līmeni. Visaugstākais sasniegums profilā sportistiem ir testā „Sēdēt un sniegties”-ap 80 punktiem, bet viszemākais - augums ap 40. Savukārt skolēniem lielākā rezultātu daļa ir zemāka par vidējo līmeni. Tālākais punkts no centra ir augums, bet tuvākais punkts centram ir tests „Sēdēt un sniegties”.

Veicot pētījumu izrādījās, ka mūsu grupas vingrotājiem tauku līmenis ir lielāks nekā skolēniem. Tātad mērķis ir sasniegts tika izveidots vingrotāju antropometriskais un fiziskās sagatavotības profils, bet hipotēze ir pierādīta daļēji. Salīdzinoši ar vienaudžiem vingrotājiem ir mazs augums, un tas nozīmē, ka arī mūsdienās saglabājušies atlases nosacījumi, iestājoties vingrošanas skolās.2010, SIA 2010, SIA Cēsu 31 k.1, Rīga, LV-1012
Alksne Inta Aerobika, Peldēšana
FTA
Reģistrēties