FUTBOLA TIESNEŠA PSIHOLOĢIJA

Deniss ŠEVČENKO, LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA (09.11.2010.)
Mūsdienu sports tiek raksturots ar tiesneša darbības lomas svarīguma palielināšanos, īpaši tajos sporta veidos, kuros nav objektīvu sportistu darbības novērtējuma kritēriju.

Tēmas aktualitāte. Mūsdienu sports tiek raksturots ar tiesneša darbības lomas svarīguma palielināšanos, īpaši tajos sporta veidos, kuros nav objektīvu sportistu darbības novērtējuma kritēriju. Pie tiem attiecas spēļu sporta veidi, konkrētāk, futbols. Viens no futbola kā sporta veida attīstības nepieciešamākajiem nosacījumiem ir tiesneša darbības efektīva organizācija. Sporta tiesnesis ir viens no sacīkstu procesa īpaši svarīgākajiem dalībniekiem. Bet, ja sportista un trenera darbība jau sen un plaši tiek pētīta ar dažādām specialitātēm, tai skaitā, ar psihologiem un pedagogiem, tad tiesneša darbības psiholoģiskās īpatnības praktiski paliek ārpus jebkādu zinātnisku pētījumu sfēras. Zinātniskā un metodiskā literatūrā ļoti reti apgaismo tiesneša darbības psiholoģiskas problēmas. Nav atklāti saskaitāmie, kas nodrošina panākumus tiesneša darbībā.

Sporta tiesneša darbība ir sarežģīta un apveltīta ar spilgti izpausto specifiku, tā tiek īstenota laika deficīta un pastāvīgu traucējumu nosacījumos. Acīmredzami, ka futbola tiesneša darbības sekmīga izdošanās ir atkarīga no psiholoģisku kvalitāšu kompleksa, kas ir profesionāli svarīgi. Šī jautājuma risinājums ļaus efektīvi atrisināt uzdevumus, kas ir saistīti ar profesionālo orientāciju, tiesnešu atlasi, to sagatavotību un psiholoģiskās darbības pavadības nodrošinājumu.

Pētījuma hipotēze: futbola tiesnešu darbība ir sekmīgāka, ja futbola tiesnešu personības īpašībās dominē objektivitāte, autoritatāte, pārliecība, tolerance, principialitāte un tiesnešu attieksme pret darbību ir virzīta uz godīguma un profesionalitātes kritērijiem.

Pētījuma mērķis: futbola tiesneša darbības psiholoģisko īpatnību un kopsakarību starp personības individuālajām īpašībām, attieksmes pret darbību un tās izpildes sekmīgumu izvērtējums.

Pētījuma objekts: futbola tiesnešu profesionālās darbības process.

Pētījuma priekšmets: futbola tiesnešu psihisko īpašību izpausmes un profesionālās darbības sekmīgums.

Pētījuma subjekts : futbola tiesneši

Aizstāvēšanai tiek izvirzīts – Tiesneša darbības sekmīguma izvērtējums, saistībā ar godīgas attieksmes un darbrības profesionalitātes kritērijiem.

Atslēgas vārdi: futbola tiesneši , personība, īpašības, sekmīgums,tiesnešu asistents, parliecība, psiholoģiskais spiediens

Pētījuma rezultāti un secinājumi:

1.Fotbola tiesnešu psiholoģisko raksturojumu studēšanas rezultātā tika saņemtas

temperamenta, gribas kvalitāšu, intelekta īpašību vidējas vērtības: pēc divām arbitru grupām atsevišķi, veiksmīgo un „neveiksmīgo” tiesnešu grupu salīdzinājums.

üTemperamenta īpašību pētījuma rezultāti:

Augstas kvalifikācijas tiesnešiem pēc priekšmetiskas erģitātes un priekšmetiska tempa tika saņemtas augstas vērtības. Pa studējamo raksturojumu pārējiem rādītājiem nav atklāts to izpausmes zemo vai augsto vērtību kontinumā. Tiesneši otrajā grupā, kurai nav tālākas profesionālas augšanas perspektīvu, ir atklāts augsts priekšmetisks temps. Pēc citām studējamajām temperamenta īpašībām, saskaņā ar normatīvo skalu, ir saņemtas vidējas vērtības. Nepieciešams uzsvērt, ka nevienam no tesnešiem no abām grupām netika atklātas priekšmetiskā tempa zemās vērtības. Dotie rezultāti parāda, ka futbola tiesnešiem ir raksturīgs liels psihomorais operāciju izpildes ātrums izpildot priekšmetiskas darbības. Ja ņemt vērā visas tiesnešu darbības īpatnības futbolā, pirmkārt, augstu kustības aktivitāti un pareizo lēmumu pieņemšanas nepieciešamību stingra laika deficīta nosacījumos, top saprotams, ka augsts priekšmetisks temps ir svarīga kvalitāte, kas atbilst sekojošām prasībām attiecībā uz tiesneša darbību.

Intelekta pētījuma rezultāti:

Tiesnešiem kuriem nav profesionālas augšanas perspektīvu, tāpat ir saņemtas augstas vērtības. Svarīgi atzīmēt, ka saskaņā ar pirmās grupas tiesneša kopnovērtējuma rezultātiem intelekta attīstības līmenis ir augstāks salīdzinot ar otrās grupas tiesnešiem ticamā nozīmības līmenī (p < 0,001). Saņemtie dati var tikt skaidroti ar to apstākli, ka augstas kvalifikācijas tiesneša darbība ir sarežģītāka un atbildīgāka. Attiecīgi, pirmās grupas tiesneša darbība uzstāda tiem augstākas prasības, tai skaitā attiecībā uz intelektuālajām spējām, kas sastāda komponentus, kuri tiks aplūkoti zemāk. Augstas kvalifikācijas tiesnešu kopējo intelekta spēju pētījuma rezultātā, testa rādītāju vidējais aritmētiskais sastādīja x = 74,7 no 100 iespējamiem. Variācijas rādītājs ir vienāds ar V = 5%, kas norāda uz pietiekami blīvu datu izkārtojumu iekšpus atlases.

Gribas kvalitāšu pētījuma rezultāti:

Augstas kvalifikācijas tiesnešiem ir tipisks augsts mērķtiecības attīstības līmenis, apņēmības un drosmes līmenis, izturības un paškontroles līmenis, iniciatīvas un patstāvības līmenis, kā arī neatlaidības un neatlaidīguma līmenis pēc ģeneralizācijas parametriem. Tiesnešiem, kas ir apstājušies savā profesionālajā augšanā, ir raksturīgs augsts mērķtiecības attīstības līmenis, kā arī drošsirdīgumam un izlēmības augsts līmenis pēc ģeneralizācijas parametriem. Nepieciešams atzīmēt, ka drošsirdīguma, izlēmības un patstāvības, iniciatīvas attīstības līmenis augstas kvalifikācijas tiesnešiem ir augstāks, nekā tiesnešiem, kas apstājās savā profesionālā augšanā. Ticamības līmenis p < 0,001, kas tiek pēc ģeneralizācijas parametriem, kā arī augstāk pēc grības kvalitāšu izturības un paškontroles parametriem, ar ticamības līmeni p < 0,01.

2.Analizējot pirmās grupas novērtējumus pēc visiem trīs komponentiem, uzmanību pievērš to loma un spēks kopējā tiesnešu attiecību sistēmā attiecībā uz tiesneša darbību.

Tā, pie aktivitātes - 14.9 ballēs, prasības pēc tiesāšanas ir 20.8 balles un apmierinātības ar tiesneša darbību - 47.3 balles. Šādi rezultāti nozīmē, ka augstas kvalifikācijas tiesnešiem ir augsta vajadzība pēc tiesneša darbības un tie ir ļoti aktīvi tiesāšanā. Kas gan skar tiesnešu attiecību trešo komponentu, tad šeit var konstatēt, ka augstas kvalifikācijas tiesneši ir apmierināti ar tiesneša darbību, bet to apmierinātības līmenis visumā ir zemāks, nekā vajadzības un aktivitātes līmenis tiesāšanā. Otrās grupas tiesnešiem vajadzība pēc tiesneša darbības - 13.6 balles, pēc aktivitātes tiesāšanā - 17.7 balles un pēc apmierinātības ar tiesneša darbību - 28.1 balles. Šādi rezultāti nozīmē, ka tiesnešiem, kas ir apstājušies savā profesionālajā augšanā, ir liela vajadzība pēc tiesneša darbības, aktīvas tiesāšanas un tie ir vairākapmierināti ar tiesneša darbību, nekā pirmās grupas tiesneši.

3.Veiksmīga futbola tiesneša darba pazīmes ir: rezultatīvu kļūdu neesamība, objektivitāte, pārliecinātība, principialitāte, secīgums, autoritatīvums un darbību savlaicīgums. Tolerance nav tiesneša veiksmīga darba pazīme, jo tā korelatīvi nav saistīta ar citiem veiksmīga tiesāšanas darba rādītājiem. Noteiktas tiesnešu sekmīguma atsevišķu rādītāju, apkopoto un ekspertu atzīmju savstarpējās saites.get_link function have no all arguments: [Array ( [input_module] => 2 [id] => 0 ) ]
Current category is: [Pētnieciskās un zinātniskās publikācijas]. ID: [676]
Bojāre Olga Bojāre OlgaBokss, Aerobika
FTA
Reģistrēties